Шановні акціонери Публічного акціонерного товариства "Маяк"

Шановні акціонери Публічного акціонерного товариства "Маяк" (код за ЄДРПОУ 14307771, місцезнаходження м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 145)

Публічне акціонерне товариство “Маяк” (далі- Товариство) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30 квітня2015 року о 15-00 годині за адресою: м. Вінниця, вул. В. Порика, 28, в приміщенні КСК “Маяк”, 2-й поверх, актовий зал. 

Реєстрація акціонерів або їхніх представників відбудеться 30 квітня_2015 року з 14-00 до 14-45 за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

  1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів, визначення регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
  2. Звіт Правління про підсумки фінансово –господарської діяльності товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  3. Звіт Наглядової ради за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  4. Звіт Ревізійної комісії за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
  5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
  6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
  7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.  Визначення уповноваженої особи  на підписання значних правочинів.
  8. Затвердження значних правочинів які були укладені товариством протягом року.
  9. Прийняття рішення про ліквідацію  дочірнього підприємства «Будівельник» та визначення уповноваженої особи на проведення ліквідаційної процедури.
  10.   Прийняття рішення про ліквідацію  дочірнього підприємства «Автомобіліст Маяк».

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів -- паспорт і документ, що засвідчує їхні повноваження, оформлений  відповідно до чинного законодавства.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, на веб - сайті ПАТ “Маяк”: www.termia.com.ua  або за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 10.00 до 15.00 за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 145, 1 поверх, відділ кадрів, а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення.

Особа  Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Лясковська Ірина Володимирівна. З усіх питань щодо проведення зборів, звертайтесь за тел. (0432) 55-17-41 

 

 

                                                                                                                                                             Наглядова рада ПАТ "Маяк”