ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів, визначення регламенту проведення загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Правління про підсумки фінансово –господарської діяльності товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Ревізійної комісії за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.

7.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.  Визначення уповноваженої особи  на підписання значних правочинів.

8. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів які були укладені товариством протягом року.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.   

10. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.  Затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії. Визначення особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Ревізійної комісії.

11. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

12. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій та затвердження переліку осіб, які є учасниками такого розміщення.

13. Визначення уповноваженого органу товариства, якому надаються повноваження щодо внесення змін до проспекту емісії акцій; прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

14. Визначення уповноваженої особи товариства, якій надаються повноваження проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний 2015 рік

Попередній 2014 рік

Усього активів

128906

95571

Основні засоби

23023

22439

Довгострокові  фінансові  інвестиції

9784

9784

Запаси

23495

18423

Сумарна дебіторська заборгованість

41210

27798

Грошові  кошти та їх еквіваленти

28109

14720

Нерозподілений прибуток

78224

55638

Власний капітал

101401

79096

Статутний капітал

150

150

Довгострокові зобов’язання

--

--

Поточні зобов’язання

25792

16475

Чистий прибуток (збиток)

22586

27144

Середньорічна кількість акцій (шт.)

3008250

3008250

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій

протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

790

781

                                                                                                                                                             Наглядова рада ПАТ "Маяк”